Seminarski Maturski Diplomski Rad

Pretraga Zabava O nama Kontakt
 
AUTOCAD TUTORIJAL - CRTANJE SLOŽENIH LINIJA PDF Štampa
Indeks članka
AUTOCAD TUTORIJAL
DATOTEKA CRTEŽA
ODREĐIVANJE POLOŽAJA TAČKE
DEFINICIJA POMOĆNE MREŽE I KORAKA MIŠA
CRTANJE LINIJE
CRTANJE KRUŽNICE
PRECIZNO POGAĐANJE TAČAKA NA ELEMENTIMA
ODABIRANJE ELEMENATA NA CRTEŽU
KOMANDE ZA IZMENE ELEMENATA CRTEŽA
IZMENE ELEMENATA CRTEŽA II deo
KOMANDE ZA CRTANJE
KONTROLA EKRANSKOG PRIKAZA
CRTANJE SLOŽENIH LINIJA
UNOS TEKSTA NA CRTEŽ
ORGANIZACIJA ELEMENATA CRTEŽA - LAYER-i
CRTANJE VIŠESTRUKIH LINIJA
UPOTREBA SIMBOLA - BLOKOVI
KOMANDE ZA OČITAVANJE VREDNOSTI SA CRTEŽA
PRIPREMA PARAMETARA ZA KOTIRANJE
KOTIRANJE
STAMPANJE CRTEZA
Sve strane

CRTANJE SLOŽENIH LINIJA

Poligonalne, odnosno poli-linije linije ubrajamo u kategoriju složenih elemenata, jer su za razliku od standardnih linijskih elemenata sastavljene od više segmenata linija, lukova ili njihovih kombinacija. Prednost koju u radu predstavlja upotreba ovakvih elemenata je npr. u tome, da je za njihov odabir potrebno pokazati na samo jedan od segmenta i da ceo element time bude označen ili mogućnost crtanja "širokih linija" itd. Zato ćemo ovu lekciju posvetiti detaljnijem objašnjenju načina i mogućnosti primene ove vrste elemenata.

POLYLINE

Komanda Polyline služi za crtanje složenih, poligonalnih linija. Način njene upotrebe je veoma sličan crtanju standardnih linija, odnosno primeni komande Line. To znači da se po izboru komande iz Draw menija zahteva unos početne a zatim i ostalih tačaka, koje inače nazivamo temenima polilinije. Dodavanje novih segmenata prekidamo pritiskom na desni taster miša. Za primenu ostalih mogućnosti koje ovakvi elementi crteža mogu da pruže na raspolaganju su sledeće opcije:

Undo

Ako u toku crtanja polilinije napravimo grešku, odnosno nacrtamo segment u pogrešnom pravcu pritiskom na taster U na tastaturi, možemo pokrenuti opciju Undo i poništiti pogrešno nacrtani segment. Ponavljenjem istog postupka je moguće obrisati i ostale segmente sve do tačke od koje smo započeli crtanje polilinije.

Length

Namena opcije Length je da omogući produživanje zadnjeg nacrtanog segmenta i to za željenu veličinu i uz zadržavanje istog pravca. Uz započetu poliliniju i nacrtan prvi segment pritiskom na taster L na tastaturi možemo pokrenuti opciju Length i uneti numeričku vrednost dodatne dužine, a AutoCAD će po potvrdi (pritiskom na desni taster miša) taj segment automatski produžiti. Dalji rad nastavljamo na uobičajen način.

Close

Opcija Close omogućava automatsko zatvaranje poligona koji obrazuju segmenti polilinije. Za njeno aktiviranje potrebno je u željenom momentu pritisnuti taster C na tastaturi, a zatim i desni taster miša, pa će AutoCAD dodati još jedan segment nacrtanoj poliliniji ali tako da se njime poveže početak prvog segmenta i time zatvori celina.

Width

Po pokretanju komande Polyline i unosu početne tačke AutoCAD će na komandnoj liniji ispisati informaciju o trenutno podešenom faktoru širine, koju će koristiti u toku njenog crtanja. Ako je "Current line-width" faktor jednak nuli, širina polilinije će odgovarati najmanjoj dimenziji koja se može prikazati na ekranu. Pritiskom na taster W na tastaturi možemo pokrenuti Width opciju i odrediti novu širinu linije i to zasebno za početak i kraj narednog segmenta. Primera radi možemo za širinu prvog segmenta odrediti 20 jedinica (za početnu i krajnju vrednost) i nacrtati jedan horizontalan segment. Zatim ponovnim izborom opcije Width menjamo parametre širine i to 50 jedinica za početnu i 0 za krajnju vrednost. Crtanjem drugog segmenta u istom pravcu dobijamo za rezultat nacrtanu strelicu. Komandu završavamo pritiskom na desni taster miša.

Arc

Osim linijskih segmenata za obrazovanje polilinije možemo koristiti i lukove. Promena režima i prelazak crtanje lučnih segmenata se ostvaruje pritiskom na taster A na tastaturi. U daljem toku komande AutoCAD će ponuditi crtanje kružnog luka koji se pruža u pravcu tangente na prethodno nacrtani segment. Ukoliko želimo da to izbegnemo i nacrtamo luk u nekom drugom pravcu, na raspolaganju su nam sledeće opcije:

Angle

Angle opciju biramo pritiskom na taster A na tastaturi i njenom primenom ćemo biti u mogućnosti da geometriju budućeg lučnog segmenta odredimo preko ugla koji luk traba da obuhvati.

CEnter

Opcija Center omogućava da se položaj lučnog segmenta odredi pomoću tačke koja treba da bude u njegovom centru. Za pokretanje ove opcije potrebno je na tastaturi pritisnuti tastere CE.

Direction

Za promenu pravca tangente na budući lučni segment koristimo opciju Direction. Pokrećemo je pritiskom na taster D na tastaturi, a lučni segment završavamo unosom njegove krajnje tačke.

Second point

U situaciji kada nam je poznat položaj tačaka kroz koje treba da prolazi budući lučni segment izborom opcije Second point (pritiskom na taster S na tastaturi) možemo dalje odrediti drugu i treću odnosno završnu tačku novog segmenta.

CLose

Zatvaranje polilinije lučnim segmentom postižemo primenom opcije Close. Njen izbor se vrši tasterima CL.

Line

Opciju Line koristimo za promenu režima crtanja lučnih u linijske segmente. Pokrećemo je pritiskom na taster L.

BOUNDARY

Primenom komande Boundary možemo kreirati poligonalne elemente čiji će oblik odrediti objekti nacrtani u neposrednoj okolini izabrane tačke. Po pokretanju komande iz Draw menija pojaviće se okvir za dialog iz koga treba da izaberemo polje Pick points, da bi nam AutoCAD potom omogućio da pokažemo tačku koja se nalazi unutar polja koje obrazuju ranije nacrtani elementi. Pritiskom na levi taster miša određujemo tačku unutar polja koje će AutoCAD analizirati i isprekidanom linijom naznačiti konture buduće polijinije. Za potvrdu ponuđenog oblika i konačan unos novog elementa treba pritisnuti desni taster miša.

FILL

Funkciju Fill koristimo za kontrolu načina prikazivanja elemenata koji mogu biti ispunjeni odabranom bojom. To se konkretno odnosi na mogućnost da se elementi poput polilinija sa određenim faktorom širine, zatim kružnih prstenova crtanih komandom Donut i sl. prikazuju kao popunjeni ili samo kao konture.

Podešavanje željenog režima vršimo iz Drawing Aids dialoga aktiviranjem ili gašenjem Solid Fill parametra. Treba imati na umu da je posle ovakve promene neophodno izvršiti komandu Regen radi ponovnog proračunavanja elemenata crteža i njihovog prikaza na ekranu u skladu sa novim podešavanjem.

IZMENE SLOŽENIH LINIJA

Za manipulaciju polilinijama možemo koristiti sve uobičajene komande namenjene izmenama nacrtanih elemenata. Pri tome će biti obuhvaćen ceo element, odnosno željena tranformacija (brisanje, pomeranje, rotacija itd.) će imati efekat nad polilinijom kao celinom. Ako je potrebno da se izmene primene samo nad pojedinim segmentima polilinije, na raspolaganju je komanda Pedit (skraćeno od PolyEdit).

Komanda PEDIT

Komanda Pedit pruža mogućnost izmena poligonalnih elementa, ali na nivou koji omogućava da se posebno manipuliše svakim od njenih segmenata odnosno temena. Možemo je pokrenuti unosom sa tastature ili iz Modify/Object menija izborom opcije Polyline. AutoCAD zatim očekuje pojedinačni odabir elementa i potom odmah (za razliku od drugih sličnih funkcija), bez potrebe da se pritiskom na desni taster miša izvrši potvrda, nudi izbor neke od raspoloživih opcija.

Close / Open

Opcije Close i Open služe za automatsko zatvaranje odnosno otvaranje polja, koji obuhvata poligonalni element. Ako je u pitanju otvorena polilinija (početak i kraj nisu u istoj tački) pritiskom na taster C, aktiviraćemo opciju Close i na poliliniju će biti dodat novi segment koji spaja njene krajeve.

U slučaju zatvorene konture primenom opcije Open (pritiskom na taster O na tastaturi) briše se zadnji segment i otvara polje.

Join

Primenom opcije Join moguće je dodati nove segmente na odabranu poliliniju. Pokrećemo je pritiskom na taster J na tastaturi, a AutoCAD potom zahteva odabir elemenata koje treba nadovezati na postojeći poligonalni element. Pri tome ja neophodno da se novi segmenti međusobno dodiruju tako, da sa odabranom polilinijom mogu da čine novu celinu.

Width

Opcija Width omogućava promenu faktora širine polilinije. Biramo je pritiskom na W taster na tastaturi, a zatim unosom nove numeričke vrednost određujemo širinu koja će biti primenjena na sve segmente.

Fit / Spline

Iako u suštini poligonalni element (ako ne računamo mogućnost crtanja lučnih segmenata) polilinija može biti upotrebljena u procesu definisanja složenijih krivolinijskih elemenata. U te svrhe možemo koristiti opcije Fit i Spline, jer se njihovom primenom poligonalna forma pretvara u glatko zakrivljenu liniju.

Opciju Fit možemo pokrenuti pritiskom na taster F na tastaturi, a kao rezultat ćemo dobiti u krivu generisanu po sledećem principu: u temenima polilinije će se obrazovati tangente normalne na simetralu ugla koji obrazuju susedni segmenti. Tako definisani pravci tangenti će obrediti stepen zakrivljenosti između pojedinih temena.

Na našem primeru se mogu videti osnovni, segmenti oblik polilinije, kao i njena zakrivljena varijanta (prikazano u crvenoj boji).

Opcija Spline se pokreće pritiskom na taster S na tastaturi i za rezultat daje krivu čija je putanja određena položajem samih segmenata osnovne polilinije, koji u ovom slučaju igraju ulogu tangenti i određuju stepen zakrivljenosti.

Decurve

Izborom opcije Decurve pritiskom na taster D na tastaturi vraćamo poliliniju iz zakrivljenog u osnovni segmentni oblik.

Undo

Opcija Undo omogućava da se eventualne promene kojima nismo zadovoljni ponište i na taj način stvore uslovi da ponovo pokušamo da na neki drugi način dođemo do željenog cilja. Pokrećemo je pritiskom na taster U na tastaturi, a višestrukom primenom ove opcije možemo sukcesivno poništavati sve transformacije kojima smo podvrgli poliliniju i na taj način joj vratiti početni oblik.

Edit vertex

Sve do sada pomenute opcije su bile u funkciji izmene polilinije kao celine. Za eventualne promene na pojedinim segmentima ili temenima koristimo dodatne funkcije, kojima možemo pristupiti ako prvo pritiskom na taster E na tastaturi pokrenemo Edit vertex režim komande Pedit.

Nex / Previous

Pri aktiviranju Edit vertex režima rada na prvom temenu polilinije će se pojaviti marker u obliku slova X. To je indikator aktivnog temena, odnosno temena za koje će važiti transformacije koje slede. Za pozicioniranje na željeno teme koristimo opcije Next (pritiskom na taster N) i Previous (taster P na tastaturi) pri čemu se marker premešta od jednog do drugog temena polilinije.

Move

Primenom opcije Move vršimo pomeranje markiranog temena. Za njeno pokretanje je potrebno pritisnuti taster M na tastaturi, a potom odrediti mesto na koje treba premestiti aktivno teme.

Insert

Opcija Insert omogućava dodavanje novog temena (istovremeno i novog segmenta) odabranoj poliliniji. Pokrećemo je pritiskom na taster I na tastaturi, a pri određivanju položaja novog temena treba imati u vidu da će se ono novim segmentom povezati sa temenom koje je naznačeno kao trenutno aktivno.

Straighten

Opcija Straighten omogućava "ispravljanje" polilinije, odnosno brisanje pojedinih temena i segmenata. Za njenu realizaciju je potrebno ispoštovati sledeću proceduru. Prvo je neophodno marker dovesti do temena od koga želimo da započnemo "ispravljanje", a zatim da pritiskom na taster S pokrenemo opciju Straighten. Dalje se opet primenom Next ili Previous funkcija, marker aktivnog temena premešta na teme do koga "ispravljenje" treba da se završi, da bi zatim pritiskom na taster G (izbor podopcije Go) konačno završavili operaciju.

Break

Opcija Break služi za prekidanje polilinije u željenom temenu, odnosno njeno deljenje na dva nezavisna segmenta.

Postupak primene ove opcije je veoma sličan prethodnoj tj. prvo se markira teme u kojem želimo da napravimo prekid, a potom pritisak na taster B na tastaturi pokreće opciju Break. Ako bez promene aktivnog temena završimo funkciju pritiskom na taster G (podopcija Go) polilinija će biti prekinuta na istom mestu, a ako prvo promenimo aktivno teme pa tek tada pritisnemo taster G napravićemo prekid i pri tome još i obrisati preskočene segmente.

Width

Za razliku od opcije Width primenjenu u osnovnom režimu komande Pedit gde za posledicu imamo promenu faktora širine cele polilinije, izbor ove opcije u Edit vertex režimu omogućava da se širina polilinije menja od jednog do drugog temena.

Opciju pokrećemo pritiskom na taster W na tastaturi, a zatim vršimo unos numeričke vrednosti koja pretstavlja faktor širine na početku i kraju segmenta. Treba naglasiti da se ova promena odnosi na segment koji počinje od markiranog temena i pruža se prema kraju polilinije.

Exit

Za izbor ove opcije potrebno je pritisnutu taster X na tastaturi a može se koristiti u oba režima komande Pedit. Primenjena u Edit vertex režimu pruža mogućnost upotrebe neke od osnovnih opcija, a ako je pokrenemo u osnovnom režimu označava kraj komande.

Komanda EXPLODE

Uz pomoć komadne Explode možemo poliliniju ili neki drugi složeni element crteža pretvoriti u skup prostih objekata odnosno običnih linija. Pokrećemo je izborom iz Modify menija i po selekciji polilinije koji želimo da "eksplodiramo" AutoCAD će bez vidljivih promena na ekranu u budućem radu sve njene segmente tretirati kao obične elemente, koje možemo pojedinačno brisati, pomerati itd.

Jedina specifičnost pri "eksplodiranju" polilinija koje su imale definisan faktor širine je u tome što se njihovim pretvaranjem u proste linije ta karakteristika neizbežno gubi.

Šrafiranje površina u autocad-u

Šrafiranje površina spada u vrlo česte, a za klasičan način rada vremenski zahtevne operacije. Zato su autori programa AutoCAD posebnu pažnju posvetili ovoj funkciji i omogućili da se njenom primenom na brz i efikasan način crtež upotpuni šrafurama različitih vrsta.

Komanda HATCH

Komanda Hatch služi za određivanje parametara i unos šrafure na crtež. Pokrećemo je izborom iz

Draw menija, što za rezultat ima pojavljivanje           odgovarajućeg Dialog Box-a koji omogućava određivanje parametara neophodnih za dalji rad.

Pattern Type

U okviru Pattern Type grupe parametara vršimo izbor između dva osnovna režima šrafiranja:

-Predefined, koji podrazumeva primenu neke od priloženih "mustri" tj. uzoraka šrafura, koje su za AutoCAD prethodno definisane ili

-User-Defined, što omogućava da se površine štafiraju prostim linijskim rasterom pri čemu korisnik sam može da odredi rastojanja i ugao između pojedinih linija koje čine šrafuru. Ako se odlučimo za Predefined režim izborom polja Pattern, pokrenućemo proceduru izbora nekog od ponuđenih uzoraka. Na ekranu će se pojaviti niz sličica koje ilustruju izgled pojedinih tipova šrafura. Polja Next i Previous nam omogućavaju da pogledamo i ostale ponuđene uzorke, dok je za konačni odabir nekog od njih dovoljno pritiskom na levi taster miša u trenutku kada se strelica nalazi iznad uzorka, naznačiti izbor i odabrati polje OK. AutoCAD će ponovo prikazati osnovni Dialog Box komadne Hatch, ali sada sa izabranim uzorkom.

Pattern Properties

Pattern Properties grupa parametara omogućava detaljnija podešavanja vezana za razmeru i orijentaciju buduće šrafure. U zavisnosti od izabranog režima (Predefined ili User-Defined) će biti potrebno odrediti i različite parametre. To konkretno znači da je za primenu gotovih uzoraka potrebno odrediti prvo faktor razmere, a zatim i ugao pod kojim će se šrafura iscrtavati dok se kod standardnog šrafiranja određuju ugao, rastojanje između linija šrafure i eventualno zahteva da se tako određeni linijski raster primeni i u unakrsnom pravcu.

Posebnu pažnju treba posvetiti izboru faktora razmere kod primene Predefined uzoraka zato što se za male vrednosti može dogoditi da AutoCAD bude blokiran iscrtavanjem vrlo sitne šrafure na relativno velikoj površini. Zato je bolje prvo pokušati sa većim faktorom razmere koji, ako se pokaže kao preveliki, lako možemo promeniti.

Boundary

Boundary grupa pretstavlja skup funkcija za izbor površine na koju će biti smeštena buduća šrafura, jer da bi šrafiranje neke površine uopšte bilo moguće mora biti ispunjen sledeći uslov: objekat koji se šrafira ili više njih moraju obrazovati zatvorenu formu ili polje, koje je sa svih strana okruženo nacrtanim elementima. U protivnom, šrafura bi "curila" na ostatak crteža, a to je situacija koju AutoCAD ne dozvoljava.

Za situacije u kojima imamo jasno određenu površinu koju treba šrafirati (npr. ploču radnog stola prestavljenu jednim Rectangle elementom) možemo iskoristiti polje Select Objects, zato što se dalje prostim izborom elementa određuje prostor za smeštaj buduće šrafure. U praksi se ipak češće javlja potreba da šrafuru apliciramo na polja koja nisu tako jasno definisana, već ih sačinjava veći broj različitih elemenata. Za te slučajeve AutoCAD predviđa funkciju koju možemo pokrenuti izborom Pick Points polja. Postupak koji sledi podrazumeva izbor tačke unutar željenog polja, da bi AutoCAD zatim isprekidanom linijom naznačio okvir koji obrazuju nacrtani elementi. Ponovljenim izborom "unutrašnje tačke" možemo odabrati još nekoliko novih površina i na taj način obezbediti da se šrafura pojavi na svim za to predviđenim mestima. Izborom Remove Islands možemo iz odabranog polja isključiti "ostrva" odnosno manje površine koje su u celosti sadržane unutar većeg selektovanog polja i na taj način omogućiti da se šrafura pojavi na celoj za to predviđenoj površini, bez obzira na njenu unutrašnju podelu. Izbor polja View Selection predviđa mogućnost sagledavanja granica u kojima će biti iscrtana šrafura. Dalji rad nastavljamo izborom polja Continue.

Preview Hatch

Polje Preview Hatch koristimo radi prethodne provere izgleda buduće šrafure, jer se njegovim izborom vrši iscrtavanje štafure sa svim predviđenim parametrima, ali i sa mogućnošću da se posle potvrde izborom polja Continue vratimo na osnovni Dialog Box i izvršimo neku naknadnu promenu. Ako je izgled primenjene šrafure u skladu sa našim očekivanjima komandu Hatch završavamo izborom polja Apply.

Inherit Properties

Izborom polja Inherit Properties možemo ubrzati proces definisanja buduće šrafure na taj način što se primenom ove funkcije i odabirom neke već nacrtane šrafure svi parametri vezani za njen izgled automatski prenose na novi element.

Attributes

Grupa Attributes omogućava kontrolu parametara koji određuju ponašanje šrafure pri izmenama koje možemo naknadno primeniti. Konkretnije, aktivno polje Associative obezbeđuje da će šrafura automatski pratiti sve promene veličine koje pretrpi polje u kome se nalazi, a aktiviranje opcije Exploded će za rezultat dati šrafuru koja neće biti tretirana kao celina, već će svaki njen delić biti zaseban element.

Komanda HATCHEDIT

Komanda Hatchedit omogućava naknadne izmene parametara na već postojećim elementima šrafura. Možemo je pokrenuti iz Modify menija izborom Object / Hatch, a AutoCAD će po selekciji željenog elementa prikazati Dialog Box u kome izmenom parametara možemo definisati novi izgled šrafiranog polja.